Dlaczego my?

– Go?cimy du?? grup? najwa?niejszych firm z bran?y
– przedstawiamy innowacyjne produkty, komponenty i maszyny
– ponad 150 firm z ca?ej Europy na 8 tysi?cach metrów kwadratowych
– innowacje z bran?y piekarniczej, cukierniczej i lodziarskiej
– organizujemy pokazy i warsztaty
– dzi?ki konkursowi wy?aniamy i pokazujemy najlepsze produkty oraz najnowocze?niejsze urz?dzenia i komponenty z ka?dej z bran?.
– ?wietna lokalizacja: Katowice s? idealnym punktem ??cz?cym Europ? Wschodni? z Zachodni?. Posiadaj? znakomite po??czenia autostradowe z Czechami, S?owacj?, Niemcami i Ukrain?.

?

Kto jest wystawc??

Pr??nie dzia?aj?cy producenci maszyn i urz?dzeń wykorzystywanych w przemy?le:

 • piekarniczym
 • cukierniczym
 • lodziarskim

Przedstawiciele firm zajmuj?cych si? produkcj? i sprzeda??:

 • surowców
 • produktów
 • pó?produktów? wykorzystywanych w produkcji pieczywa, ciast i lodów
 • spó?dzielnie mleczarskie
 • stowarzyszenia bran?owe
 • izby rzemie?lnicze
 • cechy rzemios?
 • opiniotwórcze media bran?owe

Firmy prezentuj?ce nowoczesne rozwi?zania dla:

 • gastronomii
 • barów
 • pubów
 • kawiarni
 • restauracji
 • hotelarstwa
Kto jest go?ciem?
 • piekarni
 • lodziarni
 • kawiarni
 • pubów
 • klubów
 • cukierni
 • barów
 • hoteli
 • restauracji
 • pensjonatów
 • fast-food’ów
 • sieci handlowych
 • firm cateringowych
 • sklepików – ma?ej gastronomii?
 • organizacji i zrzeszeń
 • szkó? profilowanych