G?ówna tematyka targów
Cukiernictwo
 • Maszyny i urz?dzenia cukiernicze
 • Urz?dzenia ch?odnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Maszyny pakuj?ce
 • Wyposa?enie cukierni
 • Produkty i pó?produkty spo?ywcze
 • Produkty przemys?u t?uszczowo-olejarskiego
 • Produkty i pó?produkty przemys?u nabia?owego
 • Dekoracje i dodatki cukiernicze
 • Galanteria cukiernicza
 • Naturalne barwniki spo?ywcze
 • Expresy do kawy i sprz?t dla baristów
 • Wyroby czekoladowe i kakaowe
 • Bakalie
 • Miód i produkty pszczelarskie
 • Magazynowanie i przechowywanie
 • Systemy modernizacji zak?adów cukierniczych
 • Urz?dzenia do utrzymania czysto?ci i higieny oraz odzie? robocza
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urz?dzenia laboratoryjne
 • Transport
 • Wydawnictwa i portale bran?owe
Piekarnictwo
 • Maszyny i urz?dzenia piekarnicze
 • Piece piekarnicze i linie produkcyjne
 • Krajalnice do chleba
 • Maszyny pakuj?ce
 • Sprz?t i wyposa?enie piekarni
 • Produkty i pó?produkty przemys?u piekarskiego i spo?ywczego
 • Magazynowanie
 • Systemy modernizacji piekarni
 • Urz?dzenia do utrzymania czysto?ci i higieny oraz odzie? robocza
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urz?dzenia laboratoryjne
 • Urz?dzenia myj?ce i ?rodki czysto?ci
 • Transport
 • Us?ugi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Wydawnictwa i portale bran?owe
Lodziarstwo
 • Maszyny i urz?dzenia do produkcji lodów
 • Wyposa?enie lodziarni
 • Meble do lodziarni i kawiarni
 • Koncentraty smakowe, dodatki i komponenty do produkcji lodów
 • Dekoracje i galanteria lodowa
 • Wyroby czekoladowe i kakaowe
 • Lody
 • Bakalie
 • Komponenty owocowe do produkcji lodów naturalnych
 • Urz?dzenia ch?odnicze i klimatyzacyjne
 • Magazynowanie i przechowywanie lodów
 • Urz?dzenia do utrzymania czysto?ci i higieny oraz odzie? robocza
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urz?dzenia laboratoryjne dedykowane bran?y lodziarskiej
 • Transport
 • Wydawnictwa i portale bran?owe