O Targach

Targi Cukiernicze, Piekarskie i Lodziarskie SweetTARGi to najwi?ksze wydarzenie bran?owe na po?udniu Polski, gromadz?ce co roku ponad 6 tysi?cy zwiedzaj?cych z kraju i zagranicy. Kilkuset wystawców prezentuje maszyny, komponenty i wyroby gotowe, prowadz?c ponadto specjalistyczne szkolenia, warsztaty i pokazy innowacji z bran?y. Targi s? dla producentów i rzemie?lników unikaln? okazj? do wymiany do?wiadczeń, rozwoju technologii produkcji i pozyskania nowych rozwi?zań do parku maszynowego. Impreza od lat utrzymuje wysoki poziom merytoryczny – co potwierdzaj? Uczestnicy, zapraszaj?c do wspó?pracy mistrzów cukiernictwa, piekarnictwa i lodziarstwa, a tak?e szko?y zawodowe kszta?c?ce adeptów bran?y.

Targi organizowane s? w nowoczesnych przestrzeniach Mi?dzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i s? wyj?tkow? okazj? do zapoznania si? i skorzystania z bogatej oferty producentów i dostawców rozwi?zań z ca?ego ?wiata.

Dlaczego organizujemy targi?

Mottem naszej firmy jest has?o ?ulepszy? Polsk?”. Poprzez swoje dzia?ania, jako organizatorów targów, tworzymy platform? do kreowania biznesu, co przyczynia si? do zwi?kszenia zainteresowania produktami naszych wystawców, umo?liwia naszym klientom nawi?zanie nowych relacji biznesowych w?ród kontrahentów polskich i zagranicznych, zwi?kszenie obrotów i zatrudnienia. Tworzymy miejsce, gdzie spotykaj? si? reprezentanci firm z ofert? z dziedziny piekarnictwa, cukiernictwa i lodziarstwa z ca?ej Europy. Poprzez wspó?prac? z profesjonalistami i szko?ami, ??czymy wiedz? z?praktyk?, promujemy najnowsze rozwi?zania i pod??amy za nowoczesnymi trendami.

Dla kogo?

Dla profesjonalistów, firm produkcyjnych, dystrybutorów sprz?tu i komponentów, w?a?cicieli cukierni, piekarni i lodziarni oraz dla firm szukaj?cych nowych partnerów biznesowych w bran?y cukierniczej, piekarniczej i lodziarskiej.